Μετάβαση στο περιεχόμενο

Pireos Bank

Pireos Bank:  Η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα

———————————————————————-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνταξιοδοτικό

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς υπάγονται στο καθεστώς του «εθνικού» ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ για Κύρια Σύνταξη. Για επικουρική Σύνταξη ο κύριος κορμός των Υπαλλήλων μελών του Συλλόγου υπάγεται στοΤ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Οι υπόλοιποι στο ΤΕΑΜ. Ακόμη όσοι προέρχονται από την πρώην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης υπάγονται στο Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.ΑΤ. Για καταβολή «εφάπαξ» όλο το προσωπικό της Τράπεζας υπάγεται στην Πειραιώς ING . Στην ίδια εταιρεία υπάγεται και το πρόγραμμα «Αρωγής Τέκνων»

Το καθεστώς του «εθνικού» ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ αποτελεί τον Κύριο Ασφαλιστικό μας Φορέα για την χορήγηση σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας.

Καταβαλλόμενες εισφορές:
19,86 Τράπεζα
10,35 Εργαζόμενοι
30,21 σύνολο

Βασικό μειονέκτημα της ασφάλισης στο ΙΚΑ είναι ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη έξοδο από την υπηρεσία, όπως συμβαίνει στο Δημόσιο Τομέα ή ακόμα και στις Τράπεζες με δικά τους (των εργαζομένων) ασφαλιστικά ταμεία. Η κάλυψη όμως αυτού του μειονεκτήματος παρέχεται μέσω του Επικουρικού μας Ταμείου,Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του.

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, πριν τις συγχωνεύσεις, μετά από μακροχρόνιους αγώνες και προσπάθειες, υπάγονται από την 1.2.1990 στο Επικουρικό Ταμείο του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας για επικουρική ασφάλιση – σύνταξη.

Καταβαλλόμενες εισφορές:
7,25 Εργαζόμενοι
4,25 Τράπεζα
11,50 σύνολο

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς θεμελιώνεται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. και όχι τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ.

Θεμελίωση του δικαιώματος για σύνταξη (καταστατικό Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. άρθρο 7)

 1. Δικαίωμα για σύνταξη έχει κάθε ασφαλισμένος:
  α) Μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) συντάξιμων χρόνων ανεξάρτητα από την ηλικία του. * β) Μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) συντάξιμων χρόνων και των 55 χρόνων της ηλικίας του.γ) Μετά την συμπλήρωση είκοσι (20) συντάξιμων χρόνων και των 60 χρόνων της ηλικίας του.δ) Μετά την συμπλήρωση δέκα πέντε (15) συντάξιμων χρόνων και των ορίων ηλικίας που κάθε φορά προβλέπει ο Οργανισμός Προσωπικού της Τράπεζας.ε) Μετά την συμπλήρωση δέκα πέντε (15) συντάξιμων χρόνων και ανεξάρτητα από την ηλικία του εφόσον απολυθεί από την Τράπεζα. Εάν στην περίπτωση αυτή η απόλυση γίνει ύστερα από καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω κατάχρησης, υπεξαίρεσης, απάτης ή πλαστογραφίας, ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη για ισόχρονο με την ποινή του χρονικό διάστημα. Εάν όμως έχει δικαιοδόχους που θα δικαιούνταν σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιοδόχους αυτούς η σύνταξη που θα δικαιούνταν σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

  στ) Ανεξάρτητα από την ηλικία του, εφόσον διαπιστωθεί ανικανότητά του προσωρινή ή διαρκής, πλήρης ή μερική, για την εργασία του στην Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 9 και 19 του καταστατικού, οπότε του χορηγείται η κατά τα άρθρα 9 και 10 αυτού οριζόμενη σύνταξη, εφόσον πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου ασφάλισης, εφόσον του χορηγείται σύνταξη ή θεμελιώνεται δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης ιδίου δικαιώματος από κύριο ασφαλιστικό φορέα ή εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας ή από επαγγελματική ασθένεια.
  2. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) συντάξιμων χρόνων, εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε κοινή ασθένεια και δεν χορηγείται ή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για τη χορήγηση σύνταξης ίδιου δικαιώματος από κύριο ασφαλιστικό φορέα.
  3. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) συντάξιμων χρόνων, εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε κοινή ασθένεια και δεν χορηγείται ή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για τη χορήγηση σύνταξης ίδιου δικαιώματος από κύριο ασφαλιστικό φορέα.

  Δεν εφαρμόζεται με ευθύνη του Ταμείου. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης παρέχεται με τη συμπλήρωση 32 συντάξιμων χρόνων.

 2. Κατ’ εξαίρεση οι γυναίκες ασφαλισμένες του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη:α) Μετά την συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) συντάξιμων χρόνων ανεξάρτητα από την ηλικία τους.β) Μετά τη συμπλήρωση είκοσι (20) συντάξιμων χρόνων και των 45 χρόνων της ηλικίας τους.γ) Μετά τη συμπλήρωση είκοσι (20) συντάξιμων χρόνων από τα οποία τα δέκα (10) από πραγματική εργασία μόνο στην Τράπεζα, εφόσον είναι έγγαμες (με ή χωρίς παιδιά) ή χήρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά και ανεξάρτητα από την ηλικία τους.δ) Μετά τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) συντάξιμων χρόνων από πραγματική εργασία στην Τράπεζα, εφόσον είναι έγγαμες ή χήρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά, καθώς και όταν έχουν ανίκανο σύζυγο με ποσοστό τουλάχιστον 67% σύμφωνα με απόφαση της Υ.Ε. του Ταμείου, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.*

  ε. Οι παραπάνω διατάξεις (γ) και (δ) αυτής της παραγράφου ισχύουν και για διαζευγμένες και άγαμες με ανήλικο ή ανάπηρο παιδί.

  στ. Γυναίκες ασφαλισμένες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών με δικαστική απόφαση, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 20 συντάξιμων χρόνων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

  Αιτήσεις για απονομή σύνταξης οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την υπογραφή της παρούσας τροποποίησης, ικανοποιούνται αναδρομικώς από της υποβολής τους.

  Δεν εφαρμόζεται με ευθύνη του Ταμείου. Το δικαίωμα παρέχεται με την συμπλήρωση 20 συντάξιμων χρόνων, εκ των οποίων δέκα (10) από πραγματική εργασία στην Τράπεζα, χωρίς όριο ηλικίας.

 3. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν, σύμφωνα με την νομοθεσία του κύριου φορέα, τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για την θεμελίωση δικαιώματος λόγω υπαγωγής τους στην ασφάλιση βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη από το Ταμείο με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ελάχιστα συντάξιμα χρόνια μειωμένα κατά δύο και συνταξιοδοτούνται εφόσον συμπληρώσουν και το οριζόμενο όριο ηλικίας του καταστατικού αυτού, σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται ή χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα και από τον κύριο φορέα.
 4. Τυφλοί από τα δύο μάτια, παραπληγικοί, τετραπληγικοί και οι πάσχοντες από Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με απόφαση της Υ.Ε. του Ταμείου που υποβάλλονται σε μετάγγιση, θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα πέντε (15) συντάξιμα χρόνια, ανεξάρτητα από την ηλικία τους σύμφωνα με τις, κατά παραπομπή του παρόντος, διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/77, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.
 5. Επιπλέον:α) Δικαίωμα για σύνταξη έχει και κάθε ασφαλισμένος που κατά την αποχώρησή του από την Τράπεζα έχει συμπληρώσει τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού συντάξιμα χρόνια ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά όχι και το απαιτούμενο από τις ίδιες διατάξεις αντίστοιχο όριο ηλικίας, η καταβολή όμως της σύνταξής του αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού. Από την ημέρα της αναστολής η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται προσαυξημένη με τις αναπροσαρμογές που έγιναν κατά το χρόνο της αναστολής αυτής. *
  Σε περίπτωση που ασφαλισμένος της παραγράφου αυτής καταστεί ανάπηρος σύμφωνα με απόφαση της Υ.Ε. του Ταμείου κατά τη διάρκεια της αναστολής δικαιούται σύνταξη κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από το χρόνο που αυτές ορίζουν.Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου της παραγράφου αυτής δικαιούνται σύνταξη από το Ταμείο οι κατά το άρθρο 8 του παρόντος δικαιοδόχοι του από την ημέρα του θανάτου του.β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του Ταμείου που αποχώρησαν από την Τράπεζα μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.Στους ασφαλισμένους αυτούς σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται συντάξεις αναδρομικά, για χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος της παρούσας διάταξης.

  γ) Το Ταμείο εκδίδει απόφαση αναστολής της σύνταξης ή καταβολής αυτής αντίστοιχα κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου.

 6. Σε όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφόσον θεμελιώνεται και δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος βάσει του παρόντος άρθρου, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της παρεχόμενης από το Ταμείο σύνταξής του λόγω αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος.
 7. Οι ασφαλισμένοι που είναι ή γίνονται συνταξιούχοι του Ταμείου λόγω γήρατος μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της σύνταξής τους αυτής σε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον λαμβάνουν τέτοια σύνταξη από τον κύριο φορέα ή αν δεν λαμβάνουν τέτοια σύνταξη αν κριθεί από την Υ.Ε. του Ταμείου και κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 ότι τα αίτια της αναπηρίας τους προϋπήρχαν της αποχώρησής τους από την Τράπεζα, αλλά όχι και της πρόσληψής τους σ΄ αυτήν και εφόσον πληρούνται κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις του εδαφίου στ΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού.Σε τέτοια περίπτωση, με την αποχώρηση δίνεται το «εφάπαξ» και παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την καταβολή των κρατήσεων (3%) στο Ταμείο Υγείας.

Ποσοστά Συντάξεων:

Το ποσοστό βάσει του οποίου καθορίζεται η βασική σύνταξη ορίζεται σε 3,31428% για κάθε συντάξιμο χρόνο κύριας και επικουρικής ασφάλισης πάνω στις συντάξιμες αποδοχές του δικαιούχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10α και αναλύεται:

α) Σε 1,65717% για κάθε χρόνο ασφάλισης στο ταμείο του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

β) Σε 1,65714% για κάθε χρόνο ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

Το συνολικό ποσοστό της βασικής σύνταξης του δικαιούχου σύμφωνα με τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό που προκύπτει από 70 συνολικά χρόνια ασφάλισης, όπως υπολογίζεται παρακάτω.

Ειδικότερα, τα λογιζόμενα ως ακέραια συντάξιμα χρόνια κύριας και επικουρικής ασφάλισης συναθροίζονται και το μέχρι 70 χρόνια άθροισμα αυτών πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό 1,65714%. Το γινόμενο που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τις συντάξιμες αποδοχές και το ποσό που προκύπτει αποτελεί τη βασική σύνταξη του δικαιούχου.

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης με βάση το καταστατικό Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

1. ΑΝΔΡΕΣ
Συντάξιμα Χρόνια Με Ηλικία Χωρίς όριο Ηλικίας
31,5 * Χ.Ο.Η.
25 55
20 60
15 62
17,5 ** Χ.Ο.Η.
20 *** Χ.Ο.Η

Δεν εφαρμόζεται με ευθύνη της Τράπεζας. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης παρέχεται με τη συμπλήρωση 32 συντάξιμων χρόνων.

** Εφ΄ όσον απολυθεί από την Τράπεζα

*** Εφ΄ όσον έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών με δικαστική απόφαση.

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Οικογενειακή κατάσταση ΣυντάξιμαΧρόνια Με Ηλικία Χωρίς όριο Ηλικίας
Γυναίκες 25 Χ.Ο.Η.
20 45
Έγγαμες (με ή χωρίς παιδιά) ή χήρες ή διαζευγμένες και άγαμες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά 20 * Χ.Ο.Η.
Έγγαμες ή χήρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή όταν έχουν ανίκανο σύζυγο με αναπηρία 67% 17,5 ** Χ.Ο.Η
Γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά 20 Χ.Ο.Η.

Εκ των οποίων, δέκα(10) από πραγματική εργασία μόνο στην Τράπεζα

** Δεν εφαρμόζεται με ευθύνη της Τράπεζας. Το δικαίωμα παρέχεται με τη συμπλήρωση 20 συντάξιμων χρόνων, εκ των οποίων δέκα (10) από πραγματική εργασία στην Τράπεζα , χωρίς όριο ηλικίας.

Σύνταξη:

Η μηνιαία συνολική σύνταξη όσων αποχωρούν από την Τράπεζα καθορίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών του μήνα εξόδου από την Τράπεζα (άρθρο 10α).

Από το σύνολο των αποδοχών μας, συντάξιμες είναι:

 • ο βασικός μισθός (κλιμάκιο)
 • το επίδομα πολυετίας
 • το επιστημονικό επίδομα και το επίδομα σπουδών (ανωτέρων σχολών, Ινστιτούτου Τράπεζας)
 • το επίδομα βαθμού
 • τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας (όπου δίνονται), καθώς και νυκτερινής εργασίας (όπου δίνονται)

Το άθροισμα των παραπάνω πολλαπλασιαζόμενο επί το ποσοστό αποτελεί την βασική σύνταξη

 • Το οικογενειακό επίδομα (συζύγου) και το επίδομα παιδιών, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά κατά το ποσό ή ποσοστό βάσει των Σ.Σ.Ε., διαιτητικών αποφάσεων ή άλλων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.

Το άθροισμα όλων των παραπάνω αποτελεί τη μηνιαία συνολική σύνταξη από το Ταμείο, στην οποία προστίθεται και το επίδομα παιδικής μέριμνας (άρθρ. 13β του καταστατικού. Έγινε καταστατική διάταξη από 12/4/95 και δίδεται όπως και στους εν ενεργεία).

Η συνολική σύνταξη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του κλάδου Ασθενείας (3%) και φυσικά τη φορολογία.

Υπολογισμός Σύνταξης Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Συντάξιμες αποδοχές

 • Κλιμάκιο
 • Πολυετία
 • Επιστημονικό Επίδομα
 • Επίδομα ανθυγιεινής Εργασίας
 • Επίδομα Βαθμού

Συντάξιμες αποδοχές

Συντάξιμες αποδοχές Χ
(χρόνια Κύριας Ασφάλισης + χρόνια Τ.Α.Ε.Π.Ε.Τ.Ε = _______ Χ 1,65714%) = Βασική Σύνταξη
+ Επίδομα Συζύγου __________
+ Επίδομα τέκνων __________
μηνιαία συνολική Σύνταξη
+ Επίδομα Παιδικής Μέριμνας _________________
(για κάθε παιδί που επιδοτείται)
___________________
Συνολική Σύνταξη:

Οι μηνιαίες συνολικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε μεταβολή στο μισθολόγιο του προσωπικού που εργάζεται στην Τράπεζα και από την ίδια ημερομηνία χορήγησης της αύξησης των αποδοχών στους εργαζόμενους στην Τράπεζα (άρθρο 10 παραγ. δ).

Αναγνώριση Συντάξιμου Χρόνου Εξαγορές (άρθρο 22)

Στους Ασφαλισμένους αναγνωρίζεται συντάξιμος χρόνος Επικουρικής Ασφάλισης μετά από αίτησή τους, με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον καταβληθεί εισφορά.

Η εργασία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την πρόσληψή τους στην Τράπεζα και πριν την ασφάλισή τους στο Ταμείο και εφόσον για τον χρόνο που αντιστοιχεί στην εργασία αυτή δεν πήραν ούτε δικαιούνταν ούτεδικαιούνται να πάρουν σύνταξη ή μηνιαίο βοήθημα από άλλο Επικουρικό Ταμείο. Εάν έχει καταβληθεί εισφορά υπέρ Επικουρικού Ταμείου, εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση (δεν εξαγοράζεται)

Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι:

 • Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, σε Τράπεζες και Α.Ε. κ.λ.π
 • Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 • Η γονική άδεια, άνευ αποδοχών, ασθένειας
 • Ο χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη
 • Ο χρόνος σπουδών (σε ΑΕΙ-ΤΕΙ), που έγινε πριν την πρόσληψη στην Τράπεζα, όχι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Η εισφορά (εργαζομένων – εργοδότη 11,50%) που καταβάλλεται για την αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου υπολογίζεται με βάση το μισθολόγιο που ισχύει είτε το μήνα που κατατίθεται η αίτηση είτε το μήνα που θα συμπληρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με τους παρακάτω περιορισμούς:

α) Τα πρώτα πέντε (5) χρόνια αναγνωρίζονται ολικά. Από τα επόμενα πέντε αναγνωρίζονται τα τρία πέμπτα (3/5) και από τα υπόλοιπα τα μισά.

β) Σε καμιά περίπτωση το σύνολο του συντάξιμου χρόνου που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη κατανομή, δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 χρόνια.

Στις ετήσιες αποδοχές του ασφαλισμένου, που υπόκεινται σε εισφορά, προστίθενται τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

Το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε με μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% ούτε να είναι μικρότερη του 5% των μηνιαίων αποδοχών.

Κανένα δικαίωμα δεν αποκτάται πριν την εξόφληση του ποσού της εισφοράς.

12/7/2006

——————–

Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: